Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení, GDPR

A/ Poučení Zhotovitele jako správce osobních údajů Objednatele o jejich zpracování – Informace o zpracování osobních údajů
1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn sdělovat Zhotoviteli při vyplňování Smlouvy kontaktní údaje dalších fyzických osob ve Smlouvě uvedených stejně jako tyto údaje sdělovat Zhotoviteli v souvislosti se Smlouvou.
2. Zhotovitel užívá identifikačních a kontaktních údajů fyzických osob poskytnutých Objednatelem výlučně za účelem provedení Díla, komunikace s Objednatelem a vedení seznamu zákazníků Zhotovitele.
3. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Objednatele manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících Zhotoviteli služby umožňující provádění Dodávek a/nebo poskytování Služeb (zejména je zpracování prováděno osobami spolupracujícími se Zhotovitelem na Službách a Dodávkách). Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány nezainteresovaným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Zhotovitele. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.
4. V rámci sjednání Smlouvy a plnění práv a povinností z ní vycházejících, dochází ke zpracování osobních údajů osob, které se Zhotovitelem uzavřely Smlouvu a to titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, kontaktní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
5. Toto poučení vyhotovil Zhotovitel jako správce Osobních údajů za účelem splnění povinnosti informovat Objednatele o okolnostech zpracování v rámci plnění smluvních povinnosti, případně propagace Zhotovitele ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také jen „GDPR“).
6. Zhotovitel zpracovává Osobní údaje pro účely realizace práv a povinnosti ze Smlouvy a dále pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména emailové zprávy s nabídkami produktů a informacemi o novinkách týkajících se Zhotovitele, Služeb nebo Dodávek, které jsou zasílány na adresu elektronické pošty Zákazníků.
7. Osobní údaje Objednatele zpracovává Zhotovitel po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinnosti ze Smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinnosti ze Smlouvy včetně případné dotace, kterou Zákazník obdržel, a to podle toho, která z výše uvedených dob skončí později.
8. Objednatel má právo na Zhotoviteli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto Poučení ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se Zhotovitelem jeho Osobní údaje.

9. Právo na výmaz svých Osobních údajů
Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli výmaz jeho Osobních údajů, pokud: (i) tyto Osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (ii) Objednatel odvolal svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (iii) Objednatel vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti Zhotovitele, nebo (v) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
10. Objednatel má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz).
11. Objednatel souhlasí s pořízením fotografie nemovitosti se zrealizovanou FVE pro potřeby Zhotovitele, kdy je Zhotovitel oprávněn fotografie, bez bližší specifikace nemovitosti, využívat k reklamním účelům a prezentacím.

B/ Zpracování osobních údajů Zpracovatelem
12. Zhotovitel zpracovává osobní údaje samostatně. Pro účely servisních a revizních služeb předává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, parametry a adresa umístění Díla, zpracovateli společnosti ELROsystem s.r.o. (dále také jen „Zpracovatel“), která zajišťuje monitorování stavu fotovoltaické elektrárny. Zpracovatel je povinen při zpracování osobních údajů postupovat podle pokynů Zhotovitele a v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími právními předpisy.
13. Zhotovitel dále, pro účely provedení energetického auditu budovy, zpracování posudku energetické náročnosti budovy a zpracování podkladů pro Dotaci, předává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, podpis, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, adresa umístění Díla, číslo bankovního účtu, u podnikajících osob dále IČO, DIČ, u právnických osob dále jméno a příjmení zastupující a kontaktní osoby a její funkce, zpracovateli společnosti ELROsystem s.r.o (dále také jen „Zpracovatel“). Zpracovatel je povinen při zpracování osobních údajů postupovat podle pokynů Zhotovitele a v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími právními předpisy.

C/ Informace k souhlasu Objednatele se zasíláním obchodních sdělení (k marketingovým účelům) a předání osobních údajů společnosti ELROsystem s.r.o.
14. Zhotovitel je oprávněn používat e-mailové adresy a adresy bydliště či sídla poskytnuté Objednatelem i po poskytnutí plnění ze Smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách služeb Zhotovitele a Objednatel se zasíláním těchto sdělení souhlasí včetně jejich zasílání v listinné podobě na adresu sídla či kontaktní adresu Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout formou emailu zaslaného na e-mailovou adresu Zhotovitele nebo formou listinného dopisu zaslaného na adresu sídla Zhotovitele.
15. Zhotovitel je dále oprávněn předat na základě souhlasu Objednatele jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, třetí osobě, kterou je společnost ELROsystem s.r.o.(dále také jen „ELROsystem s.r.o.“), zajišťující dodávky a výkup elektrické energie. Předané osobní údaje použije pouze pro účely oslovení Objednatele s nabídkou služeb souvisejících s dodávkou a výkupem elektrické energie. Předání osobních údajů proběhne do 1 roku ode dne uzavření Smlouvy.

17. Souhlas udělený dle výše uvedeného bodů 15. může Objednatel do doby předání osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu Zhotovitele [info@elrosystem.cz] nebo písemně zasláním dopisu na adresu sídla Zhotovitele. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděná na základě souhlasu před jeho odvoláním.